ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOPER BIJ DE ONLINE AANKOOP VAN GOEDEREN OF DIENSTEN

De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst, mits uitzondering van de artikelen vermeld onder punt 8. Herroepingsrecht.

1. IDENTIFICATIE VERKOPER

Deze algemene voorwaarden (de Algemene Voorwaarden) zijn opgesteld door Leen De Deyn, Jeirro BV met ondernemingsnummer BE 0876.245045, en naar Belgisch recht gevestigd te Burchtdam 104, 9400 Ninove. De Verkoper kan gecontacteerd worden, ofwel per post op het voorgemeld adres, ofwel per e-mail op info@begrafenissendedeyn.be , ofwel per telefoon op het nummer 0475 23 77 48.

2. TOEPASSELIJKHEID

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassingen op alle in het bestelorder vermelde producten of diensten (de bestelling), gekocht via de website http://www.begrafenissendedeyn.be (de Website) door de koper. Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts worden afgeweken bij uitdrukkelijke, schriftelijke overeenkomst tussen de Verkoper en de koper. Het feit dat de Verkoper en de koper onderling op bepaalde punten eventueel afwijken van de Algemene Voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepassing of geldigheid van de overige voorwaarden. De Verkoper kan een beroep doen op derden bij de uitvoering van de overeenkomst met de koper. Iedere passieve hoofdelijkheid tussen de Verkoper en deze derden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. PRIJZEN

Alle prijzen vermeld op de website zijn in euro en inclusief BTW. Deze prijs omvat noch de eventuele leveringskosten, noch de eventuele bankkosten van de koper. Alle leveringskosten en eventuele bankkosten zijn voor rekening van de koper, tenzij expliciet anders overeengekomen. De leveringskost wordt weergegeven op de Website en in de Algemene Voorwaarden. Om de totaalprijs van een aankoop inclusief levering te kennen, dient men dus de leveringskosten bij de prijs van het product of dienst te rekenen. De prijs en de leveringskosten worden getoond alvorens de koper overgaat naar de betaalpagina. Behoudens protest door de koper binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van de bevestigingsemail door de Verkoper, wordt weerlegbaar vermoed dat de prijs en de leveringskosten zoals getoond voor de aankoop dezelfde zijn als de prijs en de leveringskosten zoals getoond in de bevestigingsemail. Alle gepubliceerde aanbiedingen zijn onder voorbehoud van eventuele schrijf -of drukfouten. De Verkoper kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de koper naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte of een onderdeel daarvan een vergissing of verschrijving bevat.

4. BEVESTIGING BESTELLING

Elke bestelling wordt zo spoedig mogelijk door de Verkoper bevestigd via e-mail. De bestelde goederen blijven eigendom van de Verkoper en worden niet verzonden tot de bestelling volledig betaald is. De bestelling wordt 7 dagen gereserveerd in afwachting van betaling. De koper ontvangt een tweede e-mail wanneer, na betaling, de bestelling opgestuurd werd.

5. BETALING

De koper dient de bestelling te betalen binnen 7 dagen na ontvangst van de bevestiging van de bestelling. De Verkoper is in geen geval verantwoordelijk voor een niet uitgevoerde betaling. Bij problemen tijdens de betaling dient de koper zijn bankagent te contacteren. De Verkoper is in geen geval verantwoordelijk voor de eventuele bank- of wisselkosten die de koper worden aangerekend bij de betaling van de bestelling.

6. LEVERING

De bestelling wordt slechts verstuurd op het ogenblik dat de volledige prijs, eventueel vermeerderd met de verzendingskosten, gestort werd op de rekening van de Verkoper. De Verkoper probeert de bestelling zo spoedig mogelijk te leveren. De gemiddelde bestelling wordt geleverd binnen de 8 werkdagen na bestelling. Deze leveringstermijnen zijn slechts indicatief. Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de schade veroorzaakt door niet (tijdige) levering. De koper kan bij het plaatsen van de bestelling de leveringsmethode kiezen uit een van de volgende twee leveringswijzen:

  • Ophalen
    Bij het bestellen van een zijden bloemstuk kan u kiezen voor de optie ‘afhalen’; wij zorgen voor de levering van het bloemstuk bij de uitvaart en vervolgens het neerleggen van het bloemstuk aan het graf van de overledene.
  • Verzending

Indien de koper een onjuist adres heeft opgegeven, draagt de koper hiervan zelf de kosten. Indien er onjuist geleverd wordt door een fout toerekenbaar aan de Verkoper, vallen de kosten hiervan toe aan de Verkoper.

7. TRANSPORTKOSTEN

Goederen aangekocht bij begrafenissendedeyn.be worden geleverd aan een extra kost van 10 euro in België.
Op deze regel is echter één uitzondering, voor de levering van grafzerken wordt een verzendkost aangerekend omwille van het uitzonderlijke gewicht. De exacte verzendkost zal u worden meegedeeld na bestelling.

8. HERROEPINGSRECHT

De consument heeft het recht aan de Verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst (het herroepingsrecht). De koper die gebruik maakt van dit herroepingsrecht dient de Verkoper schriftelijk op de hoogte te brengen via een e-mail of brief waarin de koper duidelijk schrijft dat hij afziet van de aankoop. De koper dient hierbij het ordernummer van de bestelling en zijn rekeningnummer (voor terugbetaling) te vermelden. De koper voegt bij dit schrijven tevens een kopie van het aankoopbewijs voor verificatie door de Verkoper. De koper kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

  • diensten waarvan de uitvoering met instemming van de koper begonnen is binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op het sluiten van de dienstenovereenkomst;
  • goederen die zijn vervaardigd volgens de specificaties van de koper of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen (dit omvat in het bijzonder de categorieën asjuwelen, zijden bloemstukken, gedenkstenen en grafzerken)
  • audio- en video-opnamen en computer-programmatuur waarvan de verzegeling door de koper is verbroken.

De koper dient binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de herroeping, de bestelling terug te sturen naar de Verkoper. De bestelling mag nog niet gebruikt zijn. Een bestelling die duidelijk gebruikssporen draagt zal niet worden teruggenomen. De koper voegt tevens het originele aankoopbewijs bij. De koper draagt de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van de bestelling. Het risico van schade, verlies of elk ander risico met betrekking tot de teruggezonden verzending ligt bij de koper. De Verkoper betaalt de prijs van de bestelling terug binnen de 30 dagen die volgen op de herroeping.

9. GARANTIE

De koper geniet van de wettelijke garantie (Art. 1649bis tot Art. 1649octies B.W.) onder de voorwaarden en volgens de modaliteiten uitgewerkt in dit artikel. Bij de verkoop van tweedehandsgoederen geniet de koper van een garantietermijn van een jaar te rekenen vanaf de levering. In ieder geval eindigt de garantie vanwege de Verkoper twee jaar na levering van de bestelling. De koper dient elk probleem of gebrek dat zichtbaar is bij de levering of bij levering redelijkerwijs kon worden vastgesteld, binnen de 5 werkdagen volgend op de levering te melden aan de Verkoper via een e-mail of brief. De Verkoper is niet aansprakelijk voor problemen of gebreken veroorzaakt door onoordeelkundige installatie, gebruik in strijd met de bijgeleverde voorschriften, nalatigheid, overmacht, slijtage, ouderdom, of enig onoordeelkundig gebruik door de koper. De garantie van de Verkoper vervalt indien de bestelling reeds door derden hersteld of gemanipuleerd werden. Bij iedere melding dient de koper een kopie van het aankoopbewijs en het eventuele garantiecertificaat voor te leggen.

10. PRIVACY

De Verkoper zal de persoonsgegevens die zij verkrijgt in het kader van de bestelling verwerken in het kader van de klantenadministratie, marktstudies en, voor bestaande klanten of mits voorafgaande toestemming, met het oog op het voeren van gepersonaliseerde informatie- en promotiecampagnes in het kader van de commerciële activiteiten van de Verkoper. De koper heeft steeds het recht om deze gegevens op te vragen en deze te laten verbeteren. In het kader van de verwerking kunnen deze gegevens worden doorgegeven aan de personen en ondernemingen op dewelke zij een beroep doet voor de uitvoering (inclusief de levering en de betaling) van de bestelling. In het kader van deze verwerking kan de Verkoper ook cookies plaatsen bij de gebruikers van haar website. Cookies zijn kleine bestanden die op de harde schijf van de computer van de websitebezoeker worden gezet. Ze bevatten informatie zoals bijvoorbeeld de taalvoorkeur van de surfer, zodat deze niet opnieuw ingegeven dient te worden bij een volgend bezoek aan de website. Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch netjes verschijnt, andere dat een websiteapplicatie correct werkt. Indien de bezoeker van de website niet wenst dat de website cookies op haar computer plaatst, kan deze haar browser zo instellen. De consument dient hiertoe de handleiding van de eigen webbrowser te consulteren.

11. GESCHILLEN / SLOTBEPALINGEN

Alle vorderingen verbonden aan de bestelling en/of de Algemene Voorwaarden, contractueel of buitencontractueel, worden beheerst door het Belgisch recht. Voor zover dit wettelijk toegestaan, zullen alle geschillen beslecht worden door de rechtbank van de maatschappelijke zetel van de Verkoper. Indien een beding van Algemene Voorwaarden onwettig zou zijn of worden, blijven alle overige clausules onverminderd van toepassing. Indien één zin uit een paragraaf of een afsplitsbaar zinsdeel uit een zin onwettig zou zijn of worden, blijven de overige zinnen van diezelfde paragraaf of de overige zinsdelen van die zin onverminderd van toepassing.

12. COPYRIGHT

Niets van deze site mag worden gekopieerd of verwerkt onder welke vorm dan ook zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van eigenaar. Evenmin de programmatie, scripting en layout mag worden gebruikt zonder toestemming van de eigenaar van de website.
Het reproduceren van het logo en zijn verwijzing ernaar mag niet, geheel of gedeeltelijk, in eender welke taal of programma geconverteerd worden. Iedere vorm van tijdelijke of permanente reproductie ervan is verboden.